Vedtægter

DTU Business Alumni Vedtægter

DTU Business Alumni er en frivillig forening, som er åben for alle, der har bestået en kompetencegivende uddannelse som MMT eller en certifikatsuddannelse som CEL™.


Foreningens vedtægter

Opdateret og vedtaget på generalforsamling

§ 1. Navn og Idegrundlag


Stk. 1. Navn og logo
Foreningens navn er "DTU Business Alumni" med forkortelsen "DTUBA". Foreningens logo: (logo udestår)

Det er en forening af masters fra "Master in Management of Technology" og kandidater fra "Corporate Entrepreneurship Programs" fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.

Stk. 2. Værdisæt


Foreningen har følgende værdisæt:

 • Vision
 • Confidence
 • Growth

Foreningen lægger vægt på at være visionær og funderet på et grundlag af tillid, åbenhed og fortrolighed blandt medlemmerne, som kan skabe vækst og udvikling.

§ 2. Formål


Foreningens formål er - gennem netværksdannelse - at sikre medlemmerne et fagligt og socialt indhold og udbytte samt opretholdelse af værdien af den gennemførte uddannelse på DTU Business.

Dette skal ske gennem en stadig udbygning og vedligeholdelse af viden, primært i relation til ledelse samt medvirken til fortsat udvikling og forankring af DTUB-uddannelserne i dansk erhvervsliv.

Foreningens vil sikre dette overordnede mål gennem følgende delmål:

 • At fungere som netværksorganisation for masters fra "Master in Management of Technology" (MMT) og kandidater fra "Corporate Entrepreneurship Programs" fra DTU Business i Lyngby
 • At tilbyde medlemmerne et fagligt indhold og udbytte gennem mindst en årlig konference med fokus på ledelse
 • At være opmærksom på nye trends indenfor ledelse og medvirke til at informere medlemmerne herom i den udstrækning det er muligt
 • At medvirke til at sikre medlemmerne information om relevant litteratur
 • Aktivt at synliggøre DTUBA i relevante fora for derved at markedsføre consider the word markedsføre foreningen og uddannelsen generelt.
 • At fastholde kontakten til universitetet. bl.a. ved at sikre universitetets deltagelse i konferencer og DTUBA’s bestyrelse.
 • Aktivt at skabe kontakt til nye MMT'ere og CE'ere fra DTU Business, samt herunder at tilbyde nye potentielle medlemmer medlemskab.
 • At deltage i MMT eller CE-uddannelsen gennem medlemmernes evt. virke som foredragsholdere, censorer eller vejledere.

§ 3. Medlemskab


Stk. 1.
I foreningen kan optages alle igangværende og færdiguddannede MMT'ere og CE'ere fra DTU i Lyngby.

Stk. 2.
Gennemføres uddannelsen ikke, annulleres medlemskabet for den pågældende studerende automatisk efter 4. semesters afslutning.

Stk. 3.
Medlemmer kan ekskluderes, hvis over 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Beslutning om eksklusion forelægges på førstkommende generalforsamling, der skal tiltræde eksklusionen med simpelt flertal. Det pågældende medlem har adgang og taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4.
Udmeldelse af foreningen foregår ved skriftlig udmeldelse til foreningen../p>

§ 4. Kontingent


Stk. 1.
Der betales ikke kontingent med mindre bestyrelsen finder det nødvendigt for at sikre en driftig forretning. Foreningens faglige arrangementer finansieres af DTUB, så længe DTUB finder, at det hviler på et fornuftigt forretningsmæssigt grundlag. DTUBs forpligtelse gælder for 1 år ad gangen og skal bekræftes på årets generalforsamling.

Stk. 2.
Ved hvert arrangement afholdt af foreningen, kan der efter bestyrelsens beslutning, opkræves konferencegebyrer fra de deltagende medlemmer til dækning af arrangementets udgifter.

Stk. 3.
Medlemskab af foreningen bortfalder, hvis et medlem er i restance udover 6 måneder, medmindre særlige forhold taler herimod. Ved manglende betaling efter fremsendelse af 2 skriftlige rykkere, meddeles det pågældende medlem eksklusion ved skriftligt advis fra bestyrelsen.

Stk. 4.
Ved udmeldelse af foreningen refunderes ingen opkrævede gebyrer.

§ 5. Organisation


Foreningen er stiftet af MMT dimittenderne årgang 2000 – den første årgang - i samarbejde med TEM - Danmarks Tekniske Universitet (Nu DTU Business).

Stk. 1.
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af:

 • Seks bestyrelsesmedlemmer med endeligt medlemskab og fuldendt uddannelse
 • To bestyrelsesmedlemmer udpeget af DTU Business

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, og sekretær, dog således, at formand vælges blandt de fire førstnævnte.

Stk. 2.
Bestyrelsen er i tilfælde af medlemsudtrædelse selvsupplerende, idet sammensætningen dog skal følge ovenstående fordeling. Vedkommende virker indtil den førstkommende generalforsamling.

Stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Den afgående bestyrelse foreslår en optimal sammensætning af den nye bestyrelse, hvad angår viden, inden valg foretages. Bestyrelsesmedlemmet fra DTU Business er ikke på valg, men udpeges af DTU Business.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives inden mødet.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Der udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne underskrevet af sekretær og formand eller næstformanden ved formandens fravær. Disse referater kan rekvireres ved henvendelse til sekretær eller formand.

Stk. 5.
Bestyrelsesvalg afholdes i forbindelse med den årlige generalforsamling (se §7). Såfremt generalforsamlingen vælger det, kan der afholdes virtuelt valg (via Internettet) til bestyrelsen efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk. 6.
Forretningsudvalget har i dagligdagen ansvaret for de faglige arrangementer. Forretningsudvalget vil med DTUB som økonomisk garant afholde arrangementer med et højt fagligt indhold. Forretningsudvalget består af op til 2 repræsentanter for DTUB og formanden og næstformanden

§ 6. Regnskab og Revision


Stk. 1.
Foreningen er stiftet pr. 10. november 2000. Regnskabs- og virkeår følger perioden 1. januar – 31. december.

Stk. 2.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling (se §7) være revideret af to uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.

Stk. 3.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 7. Generalforsamling


Stk. 1.
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes i inden udgangen af maj.

Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal tillige indkaldes, når mindst  10 medlemmer med angivelse af skriftlig dagsorden forlanger det. I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Stk. 3.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse gennem en af foreningen udsendt mail eller brev til medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4.
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens aflæggelse af beretning om virksomheden i det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab, der mindst 8 dage før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde
 4. Eventuel betaling  af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Herefter kan indkomne forslag rekvireres hos formanden eller sekretær
 6. Valg af bestyrelse, jf. § 5, stk. 3, og to revisorer
 7. Eventuelt

Stk. 5.
Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det eller efter dirigentens beslutning. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter og indkomne forslag, samt om ændringsforslag til disse.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse eller ved meddelelse af fuldmagt til bestyrelsen. Ved afstemning gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal, jf. dog § 8. stk.1 og § 9. stk.1.

Stk. 6.
Indkaldelse af generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke medlemmer af bestyrelsen, der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer bestyrelsen foreslår nyvalgt

§ 8. Vedtægtsændringer


Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan ske ved godkendelse af generalforsamlingen, dog undtaget de i vedtægterne angivne bemyndigelser til bestyrelsen. Til vedtægtsændringer kræves et fremmøde på minimum 10 medlemmer hvoraf 2/3 skal stemme for. Hvis der ikke er tilstrækkeligt fremmøde kan bestyrelsen senest 30 dage derefter indkalde til ny generalforsamling hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

§ 9. Opløsning


Stk. 1.
Foreningens opløsning kan ske såfremt 2/3 af samtlige foreningens medlemmer stemmer herfor på en lovlig indkaldt generalforsamling

Stk. 2.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Stk. 3.
Foreningens formue skal ved opløsning anvendes til fremme af MMT-studiet på DTU.

§ 10. Tegning – hæftelse


Stk. 1.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale allerede lovligt indgåede forpligtigelser.

Bestyrelsen kan tillige meddele fuldmagt til 3. part om varetagelse af kontingentopkrævning, betaling af allerede lovligt indgåede forpligtelser samt løbende regnskabsføring på foreningens vegne. Bestyrelsen skal ved meddelelse af en sådan fuldmagt tilsikre, at 3. part har den fornødne professionelle kompetence og at der er sikkerhed for, at foreningens interesser varetages optimalt. Kassereren varetager den løbende kontakt til 3. part.

Stk. 3.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen enhver tid hørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 4.
Foreningen må ikke stifte gæld uden generalforsamlingens godkendelse.

https://www.executive.dtu.dk/dtub-alumni/vedtaegter
8 APRIL 2020